امروز یکشنبه - 31 شهریور 1398
 مطالبات از کسب و کارها باشد
مهرداد اکبریان، رییس انجمن سنگ آهن ایران:
مطالبات از کسب و کارها باشد
تاریخ انتشار : 26 فروردین 1398
رییس انجمن سنگ اهن ایران معتقد است باید مطالبات ازکسب و کارها به صورت غیر مستقیم دریافت شود.;

به گزارش پایگاه خبرى «عصرمعدن»، مهرداد اکبریان اظهار کرد: نقش کسب و کار باید به صورت مطالبات غیر مستقیم ایفا شودزیرا دریافت مستقیم آن مشکلات زیادى را ایجاد کرده است و این موارد موضوعات اختلاف دولت و کسب و کارها است.

وى ادامه داد: در سال هاى اخیر یکى از موفقیت هایى که دولت نیز بارها دربحث زنجیره ارزش فولاد مطرح کرده است بحث ایجاد نظم در واحدهاى کنسانتره سازى و گندله سازى است و این امروز یک. افتخار است.

اکبریان افزود: باید بحث تولید با ارزش افزوده در واحدهاى کشور به صورتى باشد که محصول تولید شده در واحدها در اختیارحلقه هاى بعدى زنجیره قرار بگیرد. باید واحدها با شرایط بهینه فعالیت داشته باشند.
رییس انجمن سنگ آهن تصریح کرد: در برخى مناطق وجود معادن یعنى آبادانى و این حاکى از اهمیت این بخش است اما نباید ارتباط با دانشگاه ها فراموش شود.

فرانک امیدی مهرداد اکبریان,رئیس ,انجمن ,کسب و کار 123
گالری عکس